fbpx

De betalingsplichtige schrijft zich in door middel van het daarvoor bestemde inschrijfformulier en verbindt zich daarmee voor deze zangcursus aan de volgende voorwaarden en bepalingen:

Inschrijving
1. Men schrijft zich in d.m.v. het inschrijfformulier voor tenminste 1 lesblok (20 lesweken) of bij tussentijdse inschrijving voor het resterende gedeelte daarvan. Na een lesblok worden de lessen steeds automatisch verlengd met een volgend lesblok van 20 lesweken. Indien men na het einde van een lesblok geen nieuw lesblok wil volgen, dient men zich schriftelijk of per e-mail uit te schrijven tussen de 14e en 18e lesweek. Van dit uitschrijfmoment worden alle leerlingen tijdig per e-mail op de hoogte gesteld.
2. In principe is iedere eerste les een proefles en geheel gratis. Mocht de cursus na deze proefles toch niet de juiste keuze blijken te zijn, dan dient de cursist dit binnen 3 dagen aan SingShop kenbaar te maken. Neemt de cursist deel aan de tweede les dan blijft de inschrijving voor onbepaalde tijd geldig. De proefles is alleen voorbehouden aan geïnteresseerden die nog niet bekend zijn met de cursussen van SingShop. Alle proeflessen, zowel individueel als groepsworkshops, duren ongeveer 15 minuten en zijn bedoeld ter kennismaking en het verkrijgen van een persoonlijk zangadvies. Aanmeldingen, toelating en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen.
3. Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of wegens andere redenen die buiten de cursist liggen, worden vervangen of ingehaald. Bij afwezigheid van de cursist zelf is de docent niet verplicht deze les in te halen, wel zullen we dit indien mogelijk proberen.
4. Adreswijzigingen en/of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen terstond schriftelijk of per email doorgegeven te worden aan de administratie.

Presentaties
De SingShop ShowNight en Unplugged zijn leerlingenpresentaties op het podium begeleid door een live-band. Deelname is gratis en vrijblijvend, maar alleen voorbehouden aan cursisten die 15 lessen of meer hebben gevolgd bij SingShop. Cursisten die in een vorig blok niet mochten deelnemen aan de ShowNight vanwege te weinig lessen, mogen in een volgend blok wel deelnemen aan een ShowNight. Alle cursisten kunnen maar 1x per cursusjaar (2 blokken) deelnemen aan de presentaties van SingShop. Voor de studio-based zanglessen geldt: werk je in het zangblok aan een demo in de studio, dan kun je in dat blok niet ook deelnemen aan de ShowNight of Unplugged.

Betaling

1. Lesgeld wordt middels een automatische incasso gevorderd. Als deze incasso wordt gestorneerd of wegens debet saldo niet kan plaatsvinden, dan sturen we een herinneringsfactuur die zelf overgemaakt dient te worden. Mocht ook die factuur niet binnen het gestelde termijn voldaan worden, dan volgt een 2e herinnering waarop wij 10% herinneringskosten in rekening zullen brengen. Het verschuldigde lesgeld wordt in 6 maandelijkse termijnen geïncasseerd in geval van het volgen van een volledig lesblok van 20 lesweken. De afschrijvingen vinden altijd rond de 25ste van de maand plaats. Cursisten die niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan, worden in een volgende cyclus niet geplaatst. Kijk voor actuele prijzen op www.singshop.nl/prijzen.
2. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de cursus blijft men lesgeld verschuldigd over de rest van het blok (20 lesweken). Slechts in gevallen van verhuizing naar een andere woonplaats of langdurige ziekte van de cursist met daarbij de overhandiging van een doktersverklaring kan hiervan worden afgeweken. Verzoeken hiertoe dient men schriftelijk in te dienen bij de administratie.
3. Indien, na aanmaning, het verschuldigde bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering in handen gegeven van een incassobureau. De administratiekosten van de aanmaning en de kosten van de invordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

Plaatsing

1. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.
2. Hoe eerder de inschrijving, hoe groter de kans op plaatsing. Inschrijven voor een nieuw blok is gedurende het hele jaar mogelijk. Plaatsing echter niet.
3. Iedere SingShop groepsworkshop moet met een minimaal aantal cursisten beginnen. Mochten er dus te weinig aanmeldingen zijn voor de groepsworkshop en kan deze niet doorgaan, dan wordt hierover tijdig bericht.
4. Indien je, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, word je op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er alsnog een plaats vrijkomt voor de betreffende lesvorm, word je met voorrang geplaatst.
5. SingShop behoudt zich het recht voor een cursist, met opgave van redenen, de toegang tot een cyclus te weigeren of te ontzeggen.

Privacy verklaring
Cursisten van SingShop zijn op de hoogte van onze privacyverklaring die in te zien is op: www.singshop.nl/privacy

Aansprakelijkheid
SingShop is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen. Het is raadzaam om deze niet in openbaar toegankelijke ruimtes achter te laten.

Diversen
Bij sommige lessen kan er sprake zijn van hinderlijk of schadelijk geluid, zoals slagwerk. Gehoorbeschadiging is onherstelbaar, het ontstaat heel geleidelijk, vrijwel onmerkbaar, door gewenning aan het geluid. Bij langdurig en frequente blootstelling aan een geluidsniveau boven de 80 dBA, adviseert SingShop om zorg te dragen voor preventieve gehoorbescherming. Kosten voor beschermingsmiddelen zijn voor rekening van de cursist.

Tenslotte
SingShop behoudt zich het recht voor om gedurende een blok wijzigingen aan te brengen in het activiteitenaanbod. Mocht een dergelijke wijziging tot gevolg hebben dat activiteiten niet meer doorgaan dan zal restitutie van het resterende lesgeld plaatsvinden. Alle wijzigingen van organisatorische aard blijven voorbehouden aan SingShop. Aan eventuele zetfouten kunnen geen rechten ontleend worden.

Bank: 46.68.18.122
t.a.v. SingShop VOF
IBAN: NL96ABNA0466818122
BIC: ABNANL2A

BTW: NL851541835B01
KvK: 55040985